mmff
像国瓷少了个盖,图案的确从没有见过。有点老气但白铀不是很厚。底部铀满是细小裂缝(不知应该怎么描述)。不贵,可用做花瓶。请随评并指教,是否可收藏。谢谢 IMG20190703115215.jpg  IMG_20190703_181516.jpg  IMG20190703115349.jpg  IMG_20190703_181422.jpg  IMG20190703115309.jpg  
Quote 0 0
Layala
工艺品
Quote 0 0
mmff
谢谢
Quote 0 0