cancan2008
DSC_1467.jpg  DSC_1468.jpg  DSC_1469.jpg  DSC_1471.jpg  DSC_1472.jpg  DSC_1474.jpg
Quote 0 0
Pichimoka
日本
Quote 0 0
cancan2008
能讲出理由吗?单看底款不应作为判断,宣德的底款字样也有不同
Quote 0 0
fumingui
各个不同时代的纹饰集于一身,感觉是臆造的东西。没有太大收藏价值。个见。
Quote 0 0
cancan2008
7a6cfe89ga2074b27558a&690.jpg 
Quote 0 0
cancan2008
这个叫做风鸟纹兽吞耳
Quote 0 0