xiaohong
请大家点评一二,也帮我认认底款。谢谢! 屏幕快照 2019-07-17 下午7.08.04.png  屏幕快照 2019-07-17 下午7.08.35.png  屏幕快照 2019-07-17 下午7.09.27.png  屏幕快照 2019-07-17 下午7.09.40.png  屏幕快照 2019-07-17 下午7.10.21.png  屏幕快照 2019-07-17 下午7.11.22.png 
Quote 0 0
binzhang
不错。
Quote 0 0
xiaohong
谢谢版主!能给断代和辨认一下底款吗?谢谢!
Quote 0 0
华蓥
清末水仙盆,水仙盆为案头用品,档次相对碗盘要高不少,东西不错。底款为堂名款或制作人款,最后两字为“荣造”,前面两字没认出,不过没关系,你自己慢慢琢磨就是。
Quote 0 0
jimmy
第一个字是王吗 应该 就是第二个字不认识
Quote 0 0
xiaohong
谢谢华蓥!谢谢Jimmy!
Quote 0 0